Wie zijn Groeisaam?

Over ons

Graag geven we u een inkijkje in onze organisatie. Op welke wijze is Groeisaam georganiseerd en welke geledingen zien erop toe dat we onze missie optimaal blijven uitvoeren: het bieden van hoogwaardig, kindgericht onderwijs in de regio Maas en Waal.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de organisatie, voor het strategisch beleid, voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, het integraal meerjarenbeleid, voor de interne en externe communicatie en het behartigt de belangen van Groeisaam. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De bestuurders Anne Verhees en Monique van der Heijden vormen samen een collegiaal College van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze van werken van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Groeisaam. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever, strategisch adviseur en klankbord van het College van Bestuur. Voor een aantal besluiten van het College van Bestuur, zoals bv. het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het meerjaren strategisch beleidsplan, is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

De Raad van Toezicht bestaat uit de onderstaande vijf personen met verschillende achtergronden en deskundigheden. Zij hebben affiniteit met het onderwijs in de regio en zijn ervaren en betrokken.

 

René de Beer, voorzitter
Lando te Molder, vice-voorzitter
Peter van Moort
Jacobijn Olthoff
Katinka Stieger
Carin Neerlaar

Contact opnemen met de Raad van Toezicht kan via info@groeisaampo.nl

 

GMR

Groeisaam heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 6 ouders en 6 medewerkers vertegenwoordigen samen de scholen van Groeisaam. De GMR praat en overlegt met het College van Bestuur, denkt mee, neemt initiatief, kijkt vooruit, denkt na over de consequenties van nieuw beleid, adviseert, toetst. Zij heeft recht op instemming of advies over het beleid. Afhankelijk van het onderwerp geldt instemming/advies voor de gehele GMR, alleen voor de oudergeleding of alleen voor de personeelsgeleding.

De GMR heeft een onafhankelijke voorzitter, Karin Sommer-de Vries, en ambtelijk secretaris, Carla van Erp.
De GMR vergadert gemiddeld acht maal per jaar en twee maal met de Raad van Toezicht in het kader van het periodiek overleg.

Bij de rubriek ‘Informatie’ kunt u de highlights uit de GMR-vergaderingen vinden.

Directeuren

De schooldirecteuren komen geregeld bij elkaar in het directeurenoverleg (DO). Onder voorzitterschap van de bestuurders spreken zij samen over onderwijs en ontwikkelingen. Het directeurenoverleg is beleidsafstemmend, voorbereidend en adviserend aan de bestuurders.

Bestuurskantoor

De bestuurders en de schooldirecteuren worden ondersteund door een groep medewerkers, die samen het bestuurskantoor vormen.

Code Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ – waarin leden van de PO-Raad hebben vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur – geeft schoolbesturen en intern toezichthouders een leidraad bij het realiseren van goed bestuur.

Organogram

Share This