Toelatingsbeleid gemeente Druten

Binnen Druten zijn er scholen van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs (hierna: Groeisaam) die tegen de grenzen aanlopen van de beschikbare ruimte in hun gebouwen. Daarnaast zijn er scholen waar nog wel ruimte beschikbaar is. We willen geen dislocaties en onbeperkte groei van een school waardoor de keuzemogelijkheden voor ouders steeds beperkter worden. Dit betekent dat we keuzes moeten maken bij de instroom.
Het beperkt aantal beschikbare lokalen en de begrenzing van het leerlingenaantal per groep, betekent dat we toelatingsbeleid ontwikkelen om zo goed mogelijk recht te doen aan de wensen van ouders tot aanmelding en plaatsing van hun kind op de school van hun voorkeur, rekening houdend met de begrenzing per school.
Dit toelatingsbeleid hangt alleen samen met (het gebrek aan) beschikbare ruimte. Het beleid heeft dus geen betrekking op de beoordeling van leerlingen met een bepaalde zorgbehoefte. Naast voorliggend toelatingsbeleid geldt voor alle aangemelde leerlingen dat de betreffende school vóór definitieve toelating, inschrijving en plaatsing bekijkt of zij aan de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerling kan voldoen. De school moet een meerwaarde hebben voor het kind waarbij het ondersteuningsprofiel leidend is.
Het toelatingsbeleid betreft de volgende Drutense scholen van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs:

 • De Kubus
 • De Appelhof
 • ’t Geerke
 • St. Victorschool
 • ’t Klòsterhûfke
 • De Octopus

Open dagen voorjaar 2024

School 

Open dag 

maandag  

22 april 2024 

Open dag 

Woensdag  

24 april 2024 

De Kubus  12.30 – 13.30 uur   12.30 – 13.30 uur 
De Appelhof  09.00 – 10.00 uur  09.00 – 10.00 uur 
’t Geerke  10.30 – 11.30 uur  10.30 – 11.30 uur 
’t Klòsterhûfke  10.30 – 11.30 uur  10.30 – 11.30 uur 
St. Victorsschool  10.30 – 11.30 uur  10.30 – 11:30 uur 
De Octopus  09.00 – 10.00 uur  09.00 – 10.00 uur 

Algemene uitgangspunten voor de scholen van Groeisaam:

 1. In principe staan de scholen van Groeisaam open voor alle leerlingen; De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen op een school;2.
 2. In het toelatingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen:
  a. Aanmelding van de leerling: de aanvraag tot een toelating
  b. Toelating en inschrijving van de leerling: een beslissing namens het bevoegd gezag, het College van Bestuur (hierna: CvB) van Groeisaam, waardoor het recht ontstaat om als leerling op de leerlingenlijst te worden ingeschreven.
  c. Plaatsing van de leerling: de feitelijke plaatsing van de leerling in een bepaalde groep, waardoor het kind de gelegenheid krijgt onderwijs te volgen;
 3. Het College van Bestuur van Groeisaam heeft zorgplicht voor kinderen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Wanneer een kind met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, zal na beoordeling van beschikbare plaatsen beoordeeld worden of het kind mede gelet op het ondersteuningsprofiel van de school, als leerling kan worden toegelaten. Wanneer dit niet het geval is, dan draagt Groeisaam ervoor zorg dat een andere school bereid is de leerling toe te laten in overleg met ouders en met inachtneming van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen. Plaatsing van deze leerlingen is ter beoordeling van de directeur in samenspraak met de intern begeleider. De directeur kan afwijken van de in dit beleid genoemde volgorde van plaatsing van de leerlingen met een ondersteuningsvraag die in de gemeente Druten woonachtig zijn waarbij deze leerlingen voorrang hebben op andere leerlingen;
 4. SBO De Dijk valt buiten dit toelatingsbeleid. De leerlingen op deze school kunnen alleen toegang krijgen met een toelaatbaarheidsverklaring die afgegeven is door het samenwerkingsverband Stromenland;
 5. Het toelatingsbeleid wordt, door het CvB voorgelegd aan de afzonderlijke MR-en ter instemming; Op basis van dit (goedgekeurde) toelatingsbeleid beslist de directeur van de betreffende school over de toelating én plaatsing van een leerling;
 6. Het toelatingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Uitgangspunten Toelatingsbeleid

  In het toelatingsbeleid wordt de gemeente Druten verdeeld in 5 deelgebieden. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de gebieden A t/m E.

  Gebied A: Druten Kern (Noord) exclusief Tichellande
  Gebied B: Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide, Westerhout en Bouwing
  Gebied C1: Afferden
  Gebied C2: Tichellande
  Gebied D: Deest
  Gebied E: Horssen

  Het toelatingsbeleid betreft 4- jarigen (starters) én zij-instromers na groep 1.

  Elke school heeft een maximumaantal leerlingen van de gehele school op 1 februari van het schooljaar, een maximumaantal starters (4-jarigen) per groep en een maximaal aantal leerlingen per groep in verband met het aantal zij-instromers. Hierbij is bepalend: de capaciteit van het gebouw (in totaal en aantal lokalen), de indeling in groepen en de samenstelling van de populatie. In bijlage 2 van dit beleid zijn deze aantallen opgenomen voor schooljaar 2024/2025. Elke school stelt deze aantallen voor het nieuwe schooljaar vast voor 1 januari voorafgaand aan het betreffende schooljaar. De peildatum voor het bepalen van de capaciteit is 1 februari.

  Als peildatum voor de uitvoering van toelatingsbeleid geldt: 18 mei 2024. Aanmelden kan op elk moment van het schooljaar waarbij de aanmeldingen tot en met 17 mei 2024 leidend zijn in de toelating voor schooljaar 2024/2025. Aanmeldingen van 4-jarigen na 17 mei 2024 voor schooljaar 2024/2025 of het daaropvolgende schooljaar kunnen niet worden geplaatst tenzij de in het vorige artikel genoemde capaciteit nog niet is bereikt. 

  In de gesprekken met de ouders van de aangemelde leerlingen die in schooljaar 2024/2025 de leeftijd van vier jaar bereiken, bespreken we dit toelatingsbeleid. Elk schooljaar volgend op 2024/2025 zullen 1 april respectievelijk 31 maart voorafgaand aan het betreffende schooljaar leidend zijn in het toelatingsbeleid en het tijdstip van aanmelden.

  Kinderen die in schooljaar 2024/2025 4 jaar worden kunnen vanaf 2 jaar bij de school worden gemeld. Ze worden vervolgens voor een definitieve aanmelding op 3-jarige leeftijd (aanmelding kan wettelijk namelijk pas vanaf 3 jaar) meegenomen in de plaatsingen voor 4-jarigen. Een eerdere melding bij de school dan voor de 3e verjaardag is dus formeel op dat moment nog geen aanmelding en levert geen voorrangsbehandeling op.

  Aanmeldingen voorafgaand aan de peildatum leiden er – gelet op het moment van aanmelding voorafgaand aan de peildatum – niet toe dat er voorrang voor toelating/plaatsing van leerlingen bestaat.

  Aanmeldingen op en na de peildatum kunnen alleen worden gehonoreerd indien de maximale aantallen voor die betreffende school zoals in bijlage 2 genoemd nog niet bereikt zijn voor het betreffende schooljaar. Zulks ter beoordeling van de directeur van de betreffende school.

  Kinderen aanmelden kan op maximaal twee scholen van Groeisaam gelijktijdig waarbij wordt aangegeven welke van deze twee scholen de eerste voorkeur heeft.

   Toelatingsbeleid

   • Het maximaal aantal plaatsbare leerlingen per schooljaar bedraagt het aantal leerlingen in bijlage twee (derde kolom) genoemde aantal leerlingen per groep 4-jarigen (starters). Het maximaal aantal plaatsbare leerlingen per schooljaar bedraagt het in bijlage twee (kolom 5) genoemde aantal leerlingen per groep na groep 1 (zij-instromers). Doel is hiermee om enige ruimte te hebben om zij-instromers toe te kunnen laten. De directie kan besluiten hiervan af te wijken (zowel naar boven én naar beneden) indien een specifieke situatie hierom vraagt en na instemming van de PMR.
   • Het maximale aantal leerlingen wordt jaarlijks voor 1 januari van voorgaand schooljaar vastgesteld.
   • De directie kan tevens besluiten af te wijken van het toelatingsbeleid indien een kind met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt.
   • Beleid zij-instromers: Indien de maximale capaciteit nog niet is bereikt, plaatsen wij zij-instromers lopende een schooljaar op volgorde van aanmelddatum. Bij gelijktijdige aanmelding van een zij-instromer en overschrijding van de maximale capaciteit geldt de volgorde van het beleid 4-jarigen.
   • Beleid 4-jarigen: Het aantal te plaatsen leerlingen in groep 1/2 wordt bepaald door het maximaal aantal leerlingen zoals opgenomen in bijlage twee. Bij overschrijding van het aantal leerlingen per (reguliere) groep zoals genoemd in bijlage twee, geldt de volgende (voor)rangorde van inschrijving:

    

   De Kubus:

   1. Broertjes en zusjes van leerlingen uit hetzelfde (samengestelde) gezin die al op school zitten;
   2. Kinderen uit gebied A: Druten Kern (Noord);
   3. Kinderen uit gebied C2: Tichellande
   4. Kinderen uit gebied B en C1: Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide, Westerhout en Bouwing en Afferden exclusief Tichellande;
   5. Kinderen uit gebied D en E: Deest en Horssen;
   6. Kinderen uit de omliggende dorpen van buiten de gemeente Druten en verder.

   De Appelhof:

   1. Broertjes en zusjes van leerlingen uit hetzelfde (samengestelde) gezin die al op school zitten;
   2. Kinderen uit gebied B: Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide, Westerhout en Bouwing;
   3. Kinderen uit gebied A, C1 en C2 en E: Druten Kern (Noord), Afferden inclusief Tichellande en Horssen;
   4. Kinderen uit gebied D: Deest;
   5. Kinderen uit de omliggende dorpen van buiten de gemeente Druten en verder.

   ‘t Geerke

   1. Broertjes en zusjes van leerlingen uit hetzelfde (samengestelde) gezin die al op school zitten;
   2. Kinderen uit gebied B: Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide, Westerhout en Bouwing;
   3. Kinderen uit gebied A, C1 en C2 en E: Druten Kern (Noord), Afferden inclusief Tichellande en Horssen;
   4. Kinderen uit gebied D: Deest;
   5. Kinderen uit de omliggende dorpen van buiten de gemeente Druten en verder.

    St. Victorschool:

    1. Broertjes en zusjes van leerlingen uit hetzelfde (samengestelde) gezin die al op school zitten;
    2. Kinderen uit gebied C1 en C2: Afferden inclusief Tichellande;
    3. Kinderen uit gebied A, B, D en E: Druten Kern (Noord), Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide Westerhout en Bouwing, Deest en Horssen;
    4. Kinderen uit de omliggende dorpen van buiten de gemeente Druten en verder.

    ‘t Klòsterhûfke:

    1. Broertjes en zusjes van leerlingen uit hetzelfde (samengestelde) gezin die al op school zitten;
    2. Kinderen uit gebied D: Deest
    3. Kinderen uit gebied C1 en C2: Afferden inclusief Tichellande;
    4. Kinderen uit gebied A, B en E: Druten Kern (Noord), Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide, Westerhout en Bouwing en Horssen;
    5. Kinderen uit de omliggende dorpen van buiten de gemeente Druten en verder.

    De Octopus:

    1. Broertjes en zusjes van leerlingen uit hetzelfde (samengestelde) gezin die al op school zitten;
    2. Kinderen uit gebied E: Horssen;
    3. Kinderen uit gebied B: Druten Zuid, Puiflijk, Klepperheide, Westerhout en Bouwing;
    4. Kinderen uit gebied A, C1 en C2 en D: Druten Kern (Noord) exclusief Tichellande, Afferden inclusief Tichellande en Deest;
    5. Kinderen uit de omliggende dorpen van buiten de gemeente Druten en verder.
     • Meerlingen doen als één leerling mee en worden (al dan niet) gelijktijdig toegelaten;
     • Leerlingen uit eerdere voorrangorde regel hebben eerder recht op een plek dan de leerlingen uit een daaropvolgende voorrangorde regel. Bijvoorbeeld leerlingen uit categorie a hebben voorrang op leerlingen uit categorie b;
     • Bij overschrijding van het aantal van het maximaal aantal leerlingen per groep kijken we in welke voorrangorde regel de overschrijding zit. De school kijkt naar overschrijding in de uiteindelijke groepen 3 en in de huidige groepen 1-2;
     • Leerlingen uit daarop (lees: op de voorrangorde regel waar de overschrijding zit) volgende voorrangorde regel kunnen we na aanmelding niet inschrijven. De school communiceert dit met de ouders;
     • Leerlingen uit eerdere (dan de voorrangorde regel waar de overschrijding zit) voorrangorde regel worden, met inachtneming van het hierboven geschreven beleid, wanneer zij passen in dat beleid, ingeschreven;
     • Bepaald wordt hoeveel leerlingen in de voorrangorde regel met overschrijding geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt in betreffende regel een lotingssysteem toegepast;
     • Voor de loting bij De Kubus geldt het volgende(*): Afhankelijk van de geboortemaand van het kind wordt hij/zij in groep 0 of 1 aangemeld. Aanmeldingen van augustus tot en met december van een schooljaar komen in groep 1. Aanmeldingen van januari tot en met juli van een schooljaar komen in groep 0. Er vinden twee lotingen plaats. Eén loting voor de aanmeldingen van augustus tot en met december en één loting in de aanmeldingen van januari tot en met juli.
     • De directeur zal onder toezicht van de voorzitter van de MR de loting uitvoeren. Over de uitkomst zal de school met individuele ouders communiceren;
     • Gebeurtenissen na loting, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, een nieuwe inschrijving van een starter of een starter die wel is ingeloot maar alsnog niet naar de betreffende school komt, worden niet meegenomen.
     • Bezwaren tegen een weigering tot toelating kunnen binnen 6 weken na loting worden ingediend bij het College van Bestuur van Groeisaam (per e-mail: info@groeisaampo.nl of per post: Stichting Groeisaam, Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten). Bezwaren worden afgehandeld conform de wettelijke voorschriften.

     * Deze bepaling is opgenomen omdat het aantal klassen per leerjaar wisselt. Er is sprake van twee of drie klassen per leerjaar.

     Kaart indeling toelatingsbeleid

     Leerlingaantallen 2024/2025 gemeente Druten

     Share This